Kontakt

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU

Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

Kontakt : biuro@ohzz.chodeczek.pl
 

NIP: 888-10-11-604
REGON: 910216773


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Toruniu

KRS: 0000014381
 

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Wocławek 12 2030 0045 1110 0000 0036 8780

Wysokość kapitału zakładowego 12 168 400,00 zł.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku, reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. nr 54 284-91-10 lub adresem email biuro@ohzz.chodeczek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

    • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

    • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,

    • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,

4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości, do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu

9) Podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych 

    • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa

    • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w CHODECZKU
Chodeczek, 87-860 Chodecz

tel. +48 54 28 49 110
fax +48 54 28 48 146

E-mail : biuro@ohzz.chodeczek.plDesign by © 2022 OHZZ Chodeczek

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry